Stil-Ikone

Kate Bosworth Michael Polish

Stilikonen Kate Bosworth & Michael Polish

Caroline de Maigret

Stilikone Caroline de Maigret

Jenna Lyons

Stil-Ikone Jenna Lyons

Hanneli Mustaparta

Stil-Ikone Hanneli Mustaparta

Olivia Palermo Johannes Huebl

Stil-Ikonen Olivia Palermo & Johannes Huebl

Lauren Santo Domingo

Stil-Ikone Lauren Santo Domingo

Giovanna Battaglia

Stil-Ikone Giovanna Battaglia

Kate Mara

Stil-Ikone Kate Mara

Candela Novembre

Stil-Ikone Candela Novembre

Natalie Joos

Stil-Ikone Natalie Joos